331,000đ/cây -27%
450,000đ/cây
2,216
331,000đ/cây -27%
450,000đ/cây
2,198
450,000đ/cây -25%
600,000đ/cây
2,415
763,000đ/cây -21%
960,000đ/cây
2,981
1,056,000đ/cây -30%
1,500,000đ/cây
1,931
1,860,000đ/cây -26%
2,500,000đ/cây
1,727
2,879,000đ/cây -18%
3,500,000đ/cây
1,812
5,027,000đ/cây -23%
6,500,000đ/cây
1,610
363,000đ/cây -20%
450,000đ/cây
1,459
528,000đ/cây -19%
650,000đ/cây
1,719
824,000đ/cây --9%
750,000đ/cây
1,503
824,000đ/cây -14%
950,000đ/cây
1,399
1,164,000đ/cây -23%
1,500,000đ/cây
1,949
2,235,000đ/cây -11%
2,500,000đ/cây
1,690
3,134,000đ/cây -11%
3,500,000đ/cây
1,627
5,484,000đ/cây -9%
6,000,000đ/cây
1,997
409,000đ/cây -26%
550,000đ/cây
1,370
535,000đ/cây -18%
650,000đ/cây
1,418
913,000đ/cây -50%
1,800,000đ/cây
2,027
1,055,000đ/cây -22%
1,350,000đ/cây
1,909
1,248,000đ/cây -35%
1,900,000đ/cây
310
2,098,000đ/cây -28%
2,900,000đ/cây
304
1,485,000đ/cây -22%
1,900,000đ/cây
1,718
1,826,000đ/cây -27%
2,500,000đ/cây
1,350
3,269,000đ/cây --12%
2,900,000đ/cây
1,574
5,079,000đ/cây -28%
7,000,000đ/cây
1,365
7,728,000đ/cây -15%
9,000,000đ/cây
1,570
661,000đ/cây -23%
850,000đ/cây
1,727
983,000đ/cây -19%
1,200,000đ/cây
1,392
1,872,000đ/cây -26%
2,500,000đ/cây
1,662
2,622,000đ/cây -13%
3,000,000đ/cây
1,481
2,896,000đ/cây -28%
4,000,000đ/cây
1,251
3,846,000đ/cây -24%
5,000,000đ/cây
301
4,692,000đ/cây -93%
64,000,000đ/cây
1,347
5,792,000đ/cây -91%
64,000,000đ/cây
296
6,790,000đ/cây -16%
8,000,000đ/cây
1,266
7,990,000đ/cây -12%
9,000,000đ/cây
348
11,596,000đ/cây -32%
17,000,000đ/cây
1,206
12,956,000đ/cây -53%
27,000,000đ/cây
1,260
3,605,000đ/cây -27%
4,900,000đ/cây
2,363
4,455,000đ/cây -25%
5,900,000đ/cây
1,633
5,081,000đ/cây -14%
5,900,000đ/cây
1,465
5,954,000đ/cây -40%
9,900,000đ/cây
813
6,746,000đ/cây -15%
7,900,000đ/cây
1,565
7,961,000đ/cây -11%
8,900,000đ/cây
894
9,786,000đ/cây -2%
9,900,000đ/cây
744
11,142,000đ/cây -30%
15,900,000đ/cây
857
1,606,000đ/cây -92%
19,500,000đ/cây
777
1,606,000đ/cây -92%
19,500,000đ/cây
696
2,480,000đ/cây -92%
29,500,000đ/cây
1,005
3,330,000đ/cây -92%
39,500,000đ/cây
793
3,622,000đ/cây -91%
39,500,000đ/cây
810
4,572,000đ/cây -94%
69,500,000đ/cây
908
5,982,000đ/cây -93%
79,500,000đ/cây
786
7,082,000đ/cây -93%
89,500,000đ/cây
727
4,400,000đ/cây -12%
5,000,000đ/cây
670
5,050,000đ/cây -28%
7,000,000đ/cây
1,019
5,873,000đ/cây -17%
7,000,000đ/cây
590
6,823,000đ/cây -25%
9,000,000đ/cây
255
8,920,000đ/cây -32%
13,000,000đ/cây
660
10,020,000đ/cây -23%
13,000,000đ/cây
364
1,947,000đ/cây -94%
29,500,000đ/cây
247
1,947,000đ/cây -94%
29,500,000đ/cây
617
3,044,000đ/cây -93%
39,500,000đ/cây
667
3,894,000đ/cây -93%
49,500,000đ/cây
241
4,060,000đ/cây -92%
49,500,000đ/cây
708
5,010,000đ/cây -93%
69,500,000đ/cây
272
6,995,000đ/cây -93%
99,500,000đ/cây
622
8,095,000đ/cây -92%
99,500,000đ/cây
265
2,242,000đ/cây --460%
400,000đ/cây
270
2,242,000đ/cây --460%
400,000đ/cây
275
3,495,000đ/cây --599%
500,000đ/cây
246
4,345,000đ/cây --624%
600,000đ/cây
284
4,622,000đ/cây --670%
600,000đ/cây
226
5,572,000đ/cây --696%
700,000đ/cây
230
7,305,000đ/cây --711%
900,000đ/cây
233
10,020,000đ/cây --615%
1,400,000đ/cây
312
1,502,000đ/cây -25%
2,000,000đ/cây
253
1,502,000đ/cây -25%
2,000,000đ/cây
267
2,326,000đ/cây -42%
4,000,000đ/cây
308
3,176,000đ/cây -37%
5,000,000đ/cây
255
3,216,000đ/cây -20%
4,000,000đ/cây
226
4,166,000đ/cây -31%
6,000,000đ/cây
238
5,003,000đ/cây -17%
6,000,000đ/cây
249
6,103,000đ/cây -13%
7,000,000đ/cây
282
6,846,000đ/cây -15%
8,000,000đ/cây
263
8,046,000đ/cây -33%
12,000,000đ/cây
297
1,010,000đ/cây -49%
1,950,000đ/cây
281
1,630,000đ/cây -17%
1,950,000đ/cây
253
2,215,000đ/cây -25%
2,950,000đ/cây
256
2,215,000đ/cây -25%
2,950,000đ/cây
238
232,000đ/cái -54%
500,000đ/cái
673
206,000đ/cái -59%
500,000đ/cái
634
296,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
792
275,000đ/cái -45%
500,000đ/cái
902
250,000đ/cái -50%
500,000đ/cái
1,496
297,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
1,280
275,000đ/cái -45%
500,000đ/cái
1,087
296,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
1,319
485,000 -12%
550,000
1,202
580,000 -11%
650,000
1,327
1,100,000đ/bộ -27%
1,500,000đ/bộ
1,115
2,499,000đ/bộ -45%
4,500,000đ/bộ
181
4,600,000 --55%
2,950,000
730
250,000đ/hộp -29%
350,000đ/hộp
196
320,000đ/hộp -29%
450,000đ/hộp
202
350,000đ/hộp -23%
450,000đ/hộp
176
350,000đ/hộp -23%
450,000đ/hộp
173
32,000đ/bịch -68%
100,000đ/bịch
1,343
27,000đ/bịch -73%
100,000đ/bịch
1,108
38,000đ/bịch -62%
100,000đ/bịch
1,060
55,000đ/bịch -45%
100,000đ/bịch
1,159
70,000đ/bịch -30%
100,000đ/bịch
1,402
116,000đ/bịch -23%
150,000đ/bịch
270
45,000đ/bịch -55%
100,000đ/bịch
1,466
45,000đ/bịch -55%
100,000đ/bịch
1,093
65,000đ/bịch -35%
100,000đ/bịch
1,087
80,000đ/bịch -20%
100,000đ/bịch
1,272
110,000đ/bịch --10%
100,000đ/bịch
1,148
150,000đ/bịch -45%
270,000đ/bịch
257
350,000đ/bộ -23%
450,000đ/bộ
690
19,000đ/cái -55%
42,000đ/cái
1,315
17,000đ/cái -60%
42,000đ/cái
1,056
14,000đ/cái -67%
42,000đ/cái
1,153
40,000đ/cái -12%
45,000đ/cái
1,148
30,000đ/cái -15%
35,000đ/cái
1,238
35,000đ/bịch -57%
80,000đ/bịch
1,064
5,000đ/dây -38%
8,000đ/dây
1,499
35,000đ/cái -17%
42,000đ/cái
1,034
35,000đ/cái -17%
42,000đ/cái
1,012
32,000đ/bịch -9%
35,000đ/bịch
1,160
24,000đ/bịch -32%
35,000đ/bịch
1,005
25,000đ/cái -41%
42,000đ/cái
1,374
15,000đ/cái -65%
42,000đ/cái
1,060
45,000đ/bọc -44%
80,000đ/bọc
1,111
35,000đ/bọc -30%
50,000đ/bọc
1,484
45,000đ/bọc -10%
50,000đ/bọc
1,143
30,000đ/dây -40%
50,000đ/dây
1,216
45,000đ/cái -52%
92,000đ/cái
1,030
65,000đ/cái -30%
92,000đ/cái
1,280
40,000đ/dây -20%
50,000đ/dây
1,104
40,000đ/dây -20%
50,000đ/dây
1,407
20,000đ/bịch -34%
30,000đ/bịch
1,146
299,000đ/bộ -41%
500,000đ/bộ
1,586
30,000đ/cái -40%
50,000đ/cái
1,507
30,000đ/cái -40%
50,000đ/cái
1,215
75,000đ/cái -19%
92,000đ/cái
1,136
52,000đ/cái -44%
92,000đ/cái
1,253
55,000đ/cái -24%
72,000đ/cái
1,258
20,000đ/cái -73%
72,000đ/cái
967
20,000đ/bịch -75%
80,000đ/bịch
967
1,100,000đ/con -30%
1,550,000đ/con
664
800,000đ/con -49%
1,550,000đ/con
806
600,000đ/con -37%
950,000đ/con
622
250,000đ/con -45%
450,000đ/con
682
3,200,000đ/cái -29%
4,500,000đ/cái
743
380,000đ/cái -16%
450,000đ/cái
803
280,000đ/cái -38%
450,000đ/cái
722
29,000đ/bọc -48%
55,000đ/bọc
154
Cây thông noel 2023 chân xoay

Cây thông noel 2023 chân xoay

Một đặc điểm nổi bật của cây thông noel 2023 năm nay khác hơn mọi năm đó là công ty sản xuất cây thông đế chân có thể xoay Đây là đặc điểm nổi bật cho cây thông noel năm nay, đế đã thiết kế chân có thể xoay vòng, đã được đi hệ thống điện cho chân xoay, khi chúng ta mua cây thông về chỉ cần cắm vào nguồn điện và bật lên chế độ xoay là cây thông sẻ xoay vòng, đây là một sự thay đổi hay nhất từ trước tới nay

Bảng giá cây thông noel 2023

Bảng giá cây thông noel 2023

Cây thông Noel của công ty chúng tôi là sản phẩm cao cấp của công ty TNHH Chaang Chiia Việt Nam, sản phẩm là những cây thông noel đầy đặn, chắc chắn và sang trọng làm cho ngôi nhà trở nên sắc màu trong mùa noel

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023 mới nhất cho quý khách muốn tham khảo để đặt hàng cho mua noel 2023 sắp tới. Bảng giá được áp dụng cho khách hàng lấy sỹ từ đơn hàng 20tr trở lên

Các mẫu cây thông noel đẹp

Các mẫu cây thông noel đẹp

Từ lâu, ngày Noel do những người theo đạo Kitô giáo tổ chức, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. để tô đẹp cho mùa noel thêm lung linh và ấm cúng thì những cây thông noel không thể thiếu cho ngôi nhà của bạn

bản đồ

097 6042 845
096 9962 708