331,000đ/cây -27%
450,000đ/cây
2,267
331,000đ/cây -27%
450,000đ/cây
2,239
450,000đ/cây -25%
600,000đ/cây
2,448
763,000đ/cây -21%
960,000đ/cây
3,024
1,056,000đ/cây -30%
1,500,000đ/cây
1,965
1,860,000đ/cây -26%
2,500,000đ/cây
1,770
2,879,000đ/cây -18%
3,500,000đ/cây
1,860
5,027,000đ/cây -23%
6,500,000đ/cây
1,647
363,000đ/cây -20%
450,000đ/cây
1,488
528,000đ/cây -19%
650,000đ/cây
1,754
824,000đ/cây --9%
750,000đ/cây
1,539
824,000đ/cây -14%
950,000đ/cây
1,427
1,164,000đ/cây -23%
1,500,000đ/cây
1,988
2,235,000đ/cây -11%
2,500,000đ/cây
1,737
3,134,000đ/cây -11%
3,500,000đ/cây
1,658
5,484,000đ/cây -9%
6,000,000đ/cây
2,037
409,000đ/cây -26%
550,000đ/cây
1,412
535,000đ/cây -18%
650,000đ/cây
1,454
913,000đ/cây -50%
1,800,000đ/cây
2,080
1,055,000đ/cây -22%
1,350,000đ/cây
1,952
1,248,000đ/cây -35%
1,900,000đ/cây
335
2,098,000đ/cây -28%
2,900,000đ/cây
328
1,485,000đ/cây -22%
1,900,000đ/cây
1,760
1,826,000đ/cây -27%
2,500,000đ/cây
1,389
3,269,000đ/cây --12%
2,900,000đ/cây
1,649
5,079,000đ/cây -28%
7,000,000đ/cây
1,395
7,728,000đ/cây -15%
9,000,000đ/cây
1,606
661,000đ/cây -23%
850,000đ/cây
1,773
983,000đ/cây -19%
1,200,000đ/cây
1,422
1,872,000đ/cây -26%
2,500,000đ/cây
1,706
2,622,000đ/cây -13%
3,000,000đ/cây
1,518
2,896,000đ/cây -28%
4,000,000đ/cây
1,298
3,846,000đ/cây -24%
5,000,000đ/cây
324
4,692,000đ/cây -93%
64,000,000đ/cây
1,380
5,792,000đ/cây -91%
64,000,000đ/cây
316
6,790,000đ/cây -16%
8,000,000đ/cây
1,288
7,990,000đ/cây -12%
9,000,000đ/cây
380
11,596,000đ/cây -32%
17,000,000đ/cây
1,241
12,956,000đ/cây -53%
27,000,000đ/cây
1,295
3,605,000đ/cây -27%
4,900,000đ/cây
2,403
4,455,000đ/cây -25%
5,900,000đ/cây
1,679
5,081,000đ/cây -14%
5,900,000đ/cây
1,497
5,954,000đ/cây -40%
9,900,000đ/cây
843
6,746,000đ/cây -15%
7,900,000đ/cây
1,600
7,961,000đ/cây -11%
8,900,000đ/cây
928
9,786,000đ/cây -2%
9,900,000đ/cây
780
11,142,000đ/cây -30%
15,900,000đ/cây
890
1,606,000đ/cây -92%
19,500,000đ/cây
811
1,606,000đ/cây -92%
19,500,000đ/cây
735
2,480,000đ/cây -92%
29,500,000đ/cây
1,028
3,330,000đ/cây -92%
39,500,000đ/cây
828
3,622,000đ/cây -91%
39,500,000đ/cây
840
4,572,000đ/cây -94%
69,500,000đ/cây
933
5,982,000đ/cây -93%
79,500,000đ/cây
812
7,082,000đ/cây -93%
89,500,000đ/cây
756
4,400,000đ/cây -12%
5,000,000đ/cây
693
5,050,000đ/cây -28%
7,000,000đ/cây
1,054
5,873,000đ/cây -17%
7,000,000đ/cây
612
6,823,000đ/cây -25%
9,000,000đ/cây
277
8,920,000đ/cây -32%
13,000,000đ/cây
681
10,020,000đ/cây -23%
13,000,000đ/cây
395
1,947,000đ/cây -94%
29,500,000đ/cây
265
1,947,000đ/cây -94%
29,500,000đ/cây
642
3,044,000đ/cây -93%
39,500,000đ/cây
687
3,894,000đ/cây -93%
49,500,000đ/cây
262
4,060,000đ/cây -92%
49,500,000đ/cây
734
5,010,000đ/cây -93%
69,500,000đ/cây
294
6,995,000đ/cây -93%
99,500,000đ/cây
647
8,095,000đ/cây -92%
99,500,000đ/cây
289
2,242,000đ/cây --460%
400,000đ/cây
300
2,242,000đ/cây --460%
400,000đ/cây
304
3,495,000đ/cây --599%
500,000đ/cây
282
4,345,000đ/cây --624%
600,000đ/cây
306
4,622,000đ/cây --670%
600,000đ/cây
247
5,572,000đ/cây --696%
700,000đ/cây
261
7,305,000đ/cây --711%
900,000đ/cây
254
10,020,000đ/cây --615%
1,400,000đ/cây
336
1,502,000đ/cây -25%
2,000,000đ/cây
273
1,502,000đ/cây -25%
2,000,000đ/cây
293
2,326,000đ/cây -42%
4,000,000đ/cây
334
3,176,000đ/cây -37%
5,000,000đ/cây
283
3,216,000đ/cây -20%
4,000,000đ/cây
246
4,166,000đ/cây -31%
6,000,000đ/cây
260
5,003,000đ/cây -17%
6,000,000đ/cây
273
6,103,000đ/cây -13%
7,000,000đ/cây
319
6,846,000đ/cây -15%
8,000,000đ/cây
284
8,046,000đ/cây -33%
12,000,000đ/cây
319
1,010,000đ/cây -49%
1,950,000đ/cây
309
1,630,000đ/cây -17%
1,950,000đ/cây
284
2,215,000đ/cây -25%
2,950,000đ/cây
273
2,215,000đ/cây -25%
2,950,000đ/cây
260
232,000đ/cái -54%
500,000đ/cái
698
206,000đ/cái -59%
500,000đ/cái
673
296,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
819
275,000đ/cái -45%
500,000đ/cái
951
250,000đ/cái -50%
500,000đ/cái
1,527
297,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
1,323
275,000đ/cái -45%
500,000đ/cái
1,117
296,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
1,349
485,000 -12%
550,000
1,234
580,000 -11%
650,000
1,360
1,100,000đ/bộ -27%
1,500,000đ/bộ
1,146
2,499,000đ/bộ -45%
4,500,000đ/bộ
204
4,600,000 --55%
2,950,000
757
250,000đ/hộp -29%
350,000đ/hộp
217
320,000đ/hộp -29%
450,000đ/hộp
229
350,000đ/hộp -23%
450,000đ/hộp
199
350,000đ/hộp -23%
450,000đ/hộp
190
32,000đ/bịch -68%
100,000đ/bịch
1,376
27,000đ/bịch -73%
100,000đ/bịch
1,134
38,000đ/bịch -62%
100,000đ/bịch
1,100
55,000đ/bịch -45%
100,000đ/bịch
1,189
70,000đ/bịch -30%
100,000đ/bịch
1,429
116,000đ/bịch -23%
150,000đ/bịch
293
45,000đ/bịch -55%
100,000đ/bịch
1,499
45,000đ/bịch -55%
100,000đ/bịch
1,122
65,000đ/bịch -35%
100,000đ/bịch
1,121
80,000đ/bịch -20%
100,000đ/bịch
1,296
110,000đ/bịch --10%
100,000đ/bịch
1,179
150,000đ/bịch -45%
270,000đ/bịch
283
350,000đ/bộ -23%
450,000đ/bộ
723
19,000đ/cái -55%
42,000đ/cái
1,360
17,000đ/cái -60%
42,000đ/cái
1,083
14,000đ/cái -67%
42,000đ/cái
1,181
40,000đ/cái -12%
45,000đ/cái
1,180
30,000đ/cái -15%
35,000đ/cái
1,269
35,000đ/bịch -57%
80,000đ/bịch
1,097
5,000đ/dây -38%
8,000đ/dây
1,548
35,000đ/cái -17%
42,000đ/cái
1,058
35,000đ/cái -17%
42,000đ/cái
1,051
32,000đ/bịch -9%
35,000đ/bịch
1,201
24,000đ/bịch -32%
35,000đ/bịch
1,033
25,000đ/cái -41%
42,000đ/cái
1,412
15,000đ/cái -65%
42,000đ/cái
1,086
45,000đ/bọc -44%
80,000đ/bọc
1,144
35,000đ/bọc -30%
50,000đ/bọc
1,519
45,000đ/bọc -10%
50,000đ/bọc
1,177
30,000đ/dây -40%
50,000đ/dây
1,259
45,000đ/cái -52%
92,000đ/cái
1,054
65,000đ/cái -30%
92,000đ/cái
1,319
40,000đ/dây -20%
50,000đ/dây
1,132
40,000đ/dây -20%
50,000đ/dây
1,437
20,000đ/bịch -34%
30,000đ/bịch
1,180
299,000đ/bộ -41%
500,000đ/bộ
1,634
30,000đ/cái -40%
50,000đ/cái
1,555
30,000đ/cái -40%
50,000đ/cái
1,250
75,000đ/cái -19%
92,000đ/cái
1,174
52,000đ/cái -44%
92,000đ/cái
1,283
55,000đ/cái -24%
72,000đ/cái
1,289
20,000đ/cái -73%
72,000đ/cái
995
20,000đ/bịch -75%
80,000đ/bịch
999
1,100,000đ/con -30%
1,550,000đ/con
696
800,000đ/con -49%
1,550,000đ/con
845
600,000đ/con -37%
950,000đ/con
644
250,000đ/con -45%
450,000đ/con
721
3,200,000đ/cái -29%
4,500,000đ/cái
791
380,000đ/cái -16%
450,000đ/cái
841
280,000đ/cái -38%
450,000đ/cái
752
29,000đ/bọc -48%
55,000đ/bọc
173
Cây thông noel 2023 chân xoay

Cây thông noel 2023 chân xoay

Một đặc điểm nổi bật của cây thông noel 2023 năm nay khác hơn mọi năm đó là công ty sản xuất cây thông đế chân có thể xoay Đây là đặc điểm nổi bật cho cây thông noel năm nay, đế đã thiết kế chân có thể xoay vòng, đã được đi hệ thống điện cho chân xoay, khi chúng ta mua cây thông về chỉ cần cắm vào nguồn điện và bật lên chế độ xoay là cây thông sẻ xoay vòng, đây là một sự thay đổi hay nhất từ trước tới nay

Bảng giá cây thông noel 2023

Bảng giá cây thông noel 2023

Cây thông Noel của công ty chúng tôi là sản phẩm cao cấp của công ty TNHH Chaang Chiia Việt Nam, sản phẩm là những cây thông noel đầy đặn, chắc chắn và sang trọng làm cho ngôi nhà trở nên sắc màu trong mùa noel

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023 mới nhất cho quý khách muốn tham khảo để đặt hàng cho mua noel 2023 sắp tới. Bảng giá được áp dụng cho khách hàng lấy sỹ từ đơn hàng 20tr trở lên

Các mẫu cây thông noel đẹp

Các mẫu cây thông noel đẹp

Từ lâu, ngày Noel do những người theo đạo Kitô giáo tổ chức, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. để tô đẹp cho mùa noel thêm lung linh và ấm cúng thì những cây thông noel không thể thiếu cho ngôi nhà của bạn

bản đồ

097 6042 845
096 9962 708