331,000đ/cây -27%
450,000đ/cây
2,217
331,000đ/cây -27%
450,000đ/cây
2,199
450,000đ/cây -25%
600,000đ/cây
2,415
763,000đ/cây -21%
960,000đ/cây
2,981
1,056,000đ/cây -30%
1,500,000đ/cây
1,931
1,860,000đ/cây -26%
2,500,000đ/cây
1,727
2,879,000đ/cây -18%
3,500,000đ/cây
1,813
5,027,000đ/cây -23%
6,500,000đ/cây
1,610
363,000đ/cây -20%
450,000đ/cây
1,460
528,000đ/cây -19%
650,000đ/cây
1,719
824,000đ/cây --9%
750,000đ/cây
1,503
824,000đ/cây -14%
950,000đ/cây
1,399
1,164,000đ/cây -23%
1,500,000đ/cây
1,949
2,235,000đ/cây -11%
2,500,000đ/cây
1,691
3,134,000đ/cây -11%
3,500,000đ/cây
1,628
5,484,000đ/cây -9%
6,000,000đ/cây
1,999
409,000đ/cây -26%
550,000đ/cây
1,370
535,000đ/cây -18%
650,000đ/cây
1,418
913,000đ/cây -50%
1,800,000đ/cây
2,028
1,055,000đ/cây -22%
1,350,000đ/cây
1,910
1,248,000đ/cây -35%
1,900,000đ/cây
311
2,098,000đ/cây -28%
2,900,000đ/cây
305
1,485,000đ/cây -22%
1,900,000đ/cây
1,719
1,826,000đ/cây -27%
2,500,000đ/cây
1,351
3,269,000đ/cây --12%
2,900,000đ/cây
1,574
5,079,000đ/cây -28%
7,000,000đ/cây
1,365
7,728,000đ/cây -15%
9,000,000đ/cây
1,570
661,000đ/cây -23%
850,000đ/cây
1,727
983,000đ/cây -19%
1,200,000đ/cây
1,393
1,872,000đ/cây -26%
2,500,000đ/cây
1,662
2,622,000đ/cây -13%
3,000,000đ/cây
1,481
2,896,000đ/cây -28%
4,000,000đ/cây
1,251
3,846,000đ/cây -24%
5,000,000đ/cây
301
4,692,000đ/cây -93%
64,000,000đ/cây
1,348
5,792,000đ/cây -91%
64,000,000đ/cây
297
6,790,000đ/cây -16%
8,000,000đ/cây
1,266
7,990,000đ/cây -12%
9,000,000đ/cây
349
11,596,000đ/cây -32%
17,000,000đ/cây
1,206
12,956,000đ/cây -53%
27,000,000đ/cây
1,260
3,605,000đ/cây -27%
4,900,000đ/cây
2,363
4,455,000đ/cây -25%
5,900,000đ/cây
1,634
5,081,000đ/cây -14%
5,900,000đ/cây
1,466
5,954,000đ/cây -40%
9,900,000đ/cây
814
6,746,000đ/cây -15%
7,900,000đ/cây
1,565
7,961,000đ/cây -11%
8,900,000đ/cây
895
9,786,000đ/cây -2%
9,900,000đ/cây
744
11,142,000đ/cây -30%
15,900,000đ/cây
857
1,606,000đ/cây -92%
19,500,000đ/cây
777
1,606,000đ/cây -92%
19,500,000đ/cây
696
2,480,000đ/cây -92%
29,500,000đ/cây
1,005
3,330,000đ/cây -92%
39,500,000đ/cây
793
3,622,000đ/cây -91%
39,500,000đ/cây
810
4,572,000đ/cây -94%
69,500,000đ/cây
908
5,982,000đ/cây -93%
79,500,000đ/cây
786
7,082,000đ/cây -93%
89,500,000đ/cây
727
4,400,000đ/cây -12%
5,000,000đ/cây
671
5,050,000đ/cây -28%
7,000,000đ/cây
1,020
5,873,000đ/cây -17%
7,000,000đ/cây
590
6,823,000đ/cây -25%
9,000,000đ/cây
256
8,920,000đ/cây -32%
13,000,000đ/cây
661
10,020,000đ/cây -23%
13,000,000đ/cây
364
1,947,000đ/cây -94%
29,500,000đ/cây
248
1,947,000đ/cây -94%
29,500,000đ/cây
618
3,044,000đ/cây -93%
39,500,000đ/cây
667
3,894,000đ/cây -93%
49,500,000đ/cây
241
4,060,000đ/cây -92%
49,500,000đ/cây
709
5,010,000đ/cây -93%
69,500,000đ/cây
272
6,995,000đ/cây -93%
99,500,000đ/cây
622
8,095,000đ/cây -92%
99,500,000đ/cây
266
2,242,000đ/cây --460%
400,000đ/cây
271
2,242,000đ/cây --460%
400,000đ/cây
276
3,495,000đ/cây --599%
500,000đ/cây
246
4,345,000đ/cây --624%
600,000đ/cây
285
4,622,000đ/cây --670%
600,000đ/cây
227
5,572,000đ/cây --696%
700,000đ/cây
230
7,305,000đ/cây --711%
900,000đ/cây
233
10,020,000đ/cây --615%
1,400,000đ/cây
312
1,502,000đ/cây -25%
2,000,000đ/cây
253
1,502,000đ/cây -25%
2,000,000đ/cây
268
2,326,000đ/cây -42%
4,000,000đ/cây
309
3,176,000đ/cây -37%
5,000,000đ/cây
256
3,216,000đ/cây -20%
4,000,000đ/cây
226
4,166,000đ/cây -31%
6,000,000đ/cây
239
5,003,000đ/cây -17%
6,000,000đ/cây
250
6,103,000đ/cây -13%
7,000,000đ/cây
282
6,846,000đ/cây -15%
8,000,000đ/cây
264
8,046,000đ/cây -33%
12,000,000đ/cây
297
1,010,000đ/cây -49%
1,950,000đ/cây
282
1,630,000đ/cây -17%
1,950,000đ/cây
253
2,215,000đ/cây -25%
2,950,000đ/cây
256
2,215,000đ/cây -25%
2,950,000đ/cây
238
232,000đ/cái -54%
500,000đ/cái
673
206,000đ/cái -59%
500,000đ/cái
634
296,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
792
275,000đ/cái -45%
500,000đ/cái
903
250,000đ/cái -50%
500,000đ/cái
1,496
297,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
1,281
275,000đ/cái -45%
500,000đ/cái
1,088
296,000đ/cái -41%
500,000đ/cái
1,319
485,000 -12%
550,000
1,202
580,000 -11%
650,000
1,327
1,100,000đ/bộ -27%
1,500,000đ/bộ
1,116
2,499,000đ/bộ -45%
4,500,000đ/bộ
181
4,600,000 --55%
2,950,000
731
250,000đ/hộp -29%
350,000đ/hộp
196
320,000đ/hộp -29%
450,000đ/hộp
202
350,000đ/hộp -23%
450,000đ/hộp
177
350,000đ/hộp -23%
450,000đ/hộp
173
32,000đ/bịch -68%
100,000đ/bịch
1,344
27,000đ/bịch -73%
100,000đ/bịch
1,109
38,000đ/bịch -62%
100,000đ/bịch
1,060
55,000đ/bịch -45%
100,000đ/bịch
1,159
70,000đ/bịch -30%
100,000đ/bịch
1,402
116,000đ/bịch -23%
150,000đ/bịch
270
45,000đ/bịch -55%
100,000đ/bịch
1,467
45,000đ/bịch -55%
100,000đ/bịch
1,093
65,000đ/bịch -35%
100,000đ/bịch
1,088
80,000đ/bịch -20%
100,000đ/bịch
1,272
110,000đ/bịch --10%
100,000đ/bịch
1,149
150,000đ/bịch -45%
270,000đ/bịch
258
350,000đ/bộ -23%
450,000đ/bộ
691
19,000đ/cái -55%
42,000đ/cái
1,315
17,000đ/cái -60%
42,000đ/cái
1,056
14,000đ/cái -67%
42,000đ/cái
1,153
40,000đ/cái -12%
45,000đ/cái
1,149
30,000đ/cái -15%
35,000đ/cái
1,238
35,000đ/bịch -57%
80,000đ/bịch
1,065
5,000đ/dây -38%
8,000đ/dây
1,500
35,000đ/cái -17%
42,000đ/cái
1,035
35,000đ/cái -17%
42,000đ/cái
1,012
32,000đ/bịch -9%
35,000đ/bịch
1,162
24,000đ/bịch -32%
35,000đ/bịch
1,005
25,000đ/cái -41%
42,000đ/cái
1,374
15,000đ/cái -65%
42,000đ/cái
1,061
45,000đ/bọc -44%
80,000đ/bọc
1,111
35,000đ/bọc -30%
50,000đ/bọc
1,484
45,000đ/bọc -10%
50,000đ/bọc
1,143
30,000đ/dây -40%
50,000đ/dây
1,216
45,000đ/cái -52%
92,000đ/cái
1,031
65,000đ/cái -30%
92,000đ/cái
1,280
40,000đ/dây -20%
50,000đ/dây
1,104
40,000đ/dây -20%
50,000đ/dây
1,408
20,000đ/bịch -34%
30,000đ/bịch
1,146
299,000đ/bộ -41%
500,000đ/bộ
1,586
30,000đ/cái -40%
50,000đ/cái
1,507
30,000đ/cái -40%
50,000đ/cái
1,215
75,000đ/cái -19%
92,000đ/cái
1,136
52,000đ/cái -44%
92,000đ/cái
1,253
55,000đ/cái -24%
72,000đ/cái
1,259
20,000đ/cái -73%
72,000đ/cái
967
20,000đ/bịch -75%
80,000đ/bịch
967
1,100,000đ/con -30%
1,550,000đ/con
664
800,000đ/con -49%
1,550,000đ/con
807
600,000đ/con -37%
950,000đ/con
622
250,000đ/con -45%
450,000đ/con
682
3,200,000đ/cái -29%
4,500,000đ/cái
744
380,000đ/cái -16%
450,000đ/cái
803
280,000đ/cái -38%
450,000đ/cái
723
29,000đ/bọc -48%
55,000đ/bọc
154
Cây thông noel 2023 chân xoay

Cây thông noel 2023 chân xoay

Một đặc điểm nổi bật của cây thông noel 2023 năm nay khác hơn mọi năm đó là công ty sản xuất cây thông đế chân có thể xoay Đây là đặc điểm nổi bật cho cây thông noel năm nay, đế đã thiết kế chân có thể xoay vòng, đã được đi hệ thống điện cho chân xoay, khi chúng ta mua cây thông về chỉ cần cắm vào nguồn điện và bật lên chế độ xoay là cây thông sẻ xoay vòng, đây là một sự thay đổi hay nhất từ trước tới nay

Bảng giá cây thông noel 2023

Bảng giá cây thông noel 2023

Cây thông Noel của công ty chúng tôi là sản phẩm cao cấp của công ty TNHH Chaang Chiia Việt Nam, sản phẩm là những cây thông noel đầy đặn, chắc chắn và sang trọng làm cho ngôi nhà trở nên sắc màu trong mùa noel

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023

Bảng giá sỹ cây thông noel 2023 mới nhất cho quý khách muốn tham khảo để đặt hàng cho mua noel 2023 sắp tới. Bảng giá được áp dụng cho khách hàng lấy sỹ từ đơn hàng 20tr trở lên

Các mẫu cây thông noel đẹp

Các mẫu cây thông noel đẹp

Từ lâu, ngày Noel do những người theo đạo Kitô giáo tổ chức, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. để tô đẹp cho mùa noel thêm lung linh và ấm cúng thì những cây thông noel không thể thiếu cho ngôi nhà của bạn

bản đồ

097 6042 845
096 9962 708